Hledat

Hledání na webu…

Přihlášení

Obchodní podmínky

1. Všeobecné podmínky

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Ostatní neuvedené podmínky se řídí platnými předpisy ČR.

2. Předmět prodeje

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat zboží vyhovující normám a předpisům platných na území ČR.

3. Objednávka zboží, ceník

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formuláře dle předepsaných údajů a náležitostí.

Pro velkoobchodní odběr je nutno vyplnit IČO – prodej za velkoobchodní ceny.

Pro přímé zákazníky bez IČO platí maloobchodní ceník, objednávat lze po jednotlivých kusech. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Po odeslání objednávky obdržíte potvrzující e-mail o přijetí Vaší objednávky.

4. Doprava, poštovné

Poštovné je vždy účtováno dle platného aktuálního tarifu České pošty ČR nebo PPL ČR. Dopravu větší objednávky – zakázky lze domluvit individuálně.

5. Cena, platba

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.teguza.cz jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje objednávku vyřídit a odeslat kupujícímu do 3-ti pracovních dnů pokud není dohodnuto jinak.

7. Reklamace

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo konečným uživatelem. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno do sídla firmy včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku a mělo by být zabaleno v originálním obalu.

Reklamaci zákazník uplatňuje u prodávajícího, který reklamaci vyřídí obvykle do 3 pracovních dnů, ve složitých případech maximálně do lhůty 30 dnů. Reklamace se řídí dle §612 a násl. Občanského zákoníku a ve smyslu ust. §13 a §19 zák.č.634/92 Sb. O ochraně spotřebitele a ve znění zákona č. 104/95 SB a občanského zákoníku. Reklamace je obvykle vyřešena výměnou, opravou, vrácením peněz nebo slevou reklamovaného výrobku.

8. Ochrana osobních dat

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení, tyto údaje nepředává žádné jiné osobě. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Zákazník souhlasí se zasíláním novinek či obchodních sdělení na emailovou adresu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na teguza@teguza.cz.

9. Ostatní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.